Folkomrösta om storregioner?

%image_alt%

Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en juridisk genomgång av möjligheterna att folkomrösta om nya storregioner. Man kommer fram till att det finns väldigt mycket som talar emot:

”Däremot är själva grundfrågan, frågan om indelningen av riket i län, en fråga enbart för staten. Indelningen i landsting/regioner är inte en fråga i sig – utan bara en direkt konsekvens av de beslut som fattas i fråga om länsindelningen. Med det som utgångspunkt finns ett rättsligt utrymme att argumentera för att indelningsfrågan inte är en kommunal kompetens. Drivs argumentationen till sin spets skulle indelningsfrågan därmed inte kunna bli föremål för en folkomröstning med hänvisning till bestämmelsen i 5 kap 34a§ första punkten kommunallagen.”

Ett annat intressant stycke:

Av indelningslagen framgår uttryckligen att särskild hänsyn ska tas till befolkningens önskemål och synpunkter när det gäller ändringar i kommunindelningen. Motsvarande bestämmelse i indelningslagen saknas när det gäller ändringar i landstingsindelningen.

Länk: Folkomrösta om indelning?

I senaste avsnittet av Det politiska spelet resoneras det om den senaste utvecklingen när det gäller storregioner.

Frågan debatteras också på

http://www.bohuslaningen.se/om/Storregion